„Fundacja Hospicyjna Przystań” w Świnoujściu

STATUT FUNDACJI

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Fundacja, zwana dalej „Fundacją” nosi nazwę: „Fundacja Hospicyjna Przystań” w Świnoujściu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 71-142 Szczecin ul. Henryka Wieniawskiego 7, NIP 851-20-58-679, REGON 040011969-00013, reprezentowany przez dyrektora ks. Macieja Szmuca PESEL 74061402372, DO APP 300126 wydany przez Prezydenta miasta Szczecin, zam. 71-223 Szczecin ul. Rozmarynowa 27.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203), Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., Nr 29, poz. 154), ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisów wydanych na jej podstawie, jak również innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów opieki zdrowotnej i przedmiotu działalności Fundacji oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

 §2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Świnoujście.
 3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, biura i przedstawicielstwa oraz oddziały.
 4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
 5. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

 §3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 §4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

 

 

Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji

§5

 1. Celami Fundacji są:
  a) finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez jednostki organizacyjne Hospicjum Domowego „Przystań Caritas” p.w. św. Faustyny w Świnoujściu,
  b) finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje, jednostki oraz inne powołane lub zorganizowane w ramach Kościoła Katolickiego,
  c) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  d) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  f) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  g) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  i) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
  j) promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  k) promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  l) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  m) promocja i organizacja wolontariatu,
  n) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie zgodnym z celem Fundacji.

 

 1. Fundacja jednoczy ludzi dobrej woli gotowych wspierać inicjatywy Fundacji w zakresie realizacji działań, wskazanych w ust. 1.
 2. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników etatowych oraz na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.
 3. Cele Fundacji, o których mowa w ust. 1, realizowane będą poprzez:

 

–  organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na utrzymanie i  rozbudowę placówek, o których mowa w ust. 1;

–  organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze charytatywnym;

–  organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych;

–  prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych,

–  promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod,

–  propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej;

–  prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu profilaktyki zdrowotnej, opieki   paliatywnej, terapii przeciwbólowych;

–  upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy;

–  popularyzacja osiągnięć innych państw zaawansowanych w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia;

–  finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych;

–  dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy;

–  dofinansowywanie leczenia w kraju i za granicą;

–  dofinansowywanie osób chorych, w szczególności lekarstw dla tych osób;

–  organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin;

–  upowszechnianie idei wolontariatu;

–  organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych i ich rodzin oraz dla wolontariuszy;

–  przyznawanie nagrody „Hospicyjnego Wolontariusza Roku”;

–  działania psychoedukacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego;

–  promocja edukacji i idei integracji środowiska hospicyjnego.

 1. Określone wyżej cele fundacji jak również sposoby ich realizacji mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.

 §6

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu na cele statutowe Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  a)      działalność wydawnicza
  b)      działalność poligraficzna
  c)     kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
  d)      sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych
  e)       reklama
  f)      hotele i restauracje
  g)      pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
  h)        działalność związana z organizacją targów i wystaw
  i)       działalność Filharmonii, orkiestr, chórów
  j)      działalność galerii i salonów wystawienniczych
  k)        działalność związana z turystyką
  l)    informatyka
 3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  a)      działalność wydawnicza
  b)      działalność poligraficzna
  c)     doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  d)      prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  e)       badanie rynku i opinii publicznej
  f)      działalność, związana z organizacją targów i wystaw
  g)      działalność galerii i salonów wystawienniczych
  h)        pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania
  i)        kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
  j)      działalność związana z turystyką
  k)        informatyka

 

 

Rozdział III. Majątek Fundacji

 §7

Majątek Fundacji stanowią:

a)      fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w akcie fundacyjnym w kwocie ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
b)      środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji;

 §8

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  a)   darowizn, spadków, zapisów,
  b)   dotacji i subwencji osób prawnych,
  c) dochodów ze zbiórek publicznych,
  d) odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych,
  e) nieruchomości i praw majątkowych,
  f) prowadzenia statutowej działalności Fundacji.
 2. Fundacja nie może:
  a)      udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b)      przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
  c)      wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  d)    dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 §9

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, a w części określonej przez Zarząd Fundacji – w kasie Fundacji.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizowanie celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

 

 

 §10

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Fundacji jest opracowany przez Zarząd Fundacji plan dochodów i wydatków Fundacji ustalony na okres roku kalendarzowego i zaakceptowany przez Fundatora.
 3. Zarząd Fundacji zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi lub osobie przez niego wskazanej oraz właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie finansowe Fundacji.

 

 

Rozdział IV. Organy Fundacji

 §11

 

 1. Władzami fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji.

 §12

 

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. Członków Rady powołujeFundator.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji lub decyzją Fundatora. W takim przypadku stosuje się ust. 3.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 §13

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 60% składu osobowego. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

 §14

 

Do zadań Rady należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządui członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 §15

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

 §16

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Pierwszy Zarząd Fundacji i Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 §17

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

 §18

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

 

Rozdział V. Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji

§19

 1. Zmiany statutu dokonuje Fundator.
 2. Propozycja zmiany statutu może zostać zgłoszona przez Zarząd i Radę Fundacji.

 

Rozdział VI. Likwidacja Fundacji

 §20

O likwidacji fundacji decyduje Rada Fundacji lub Fundator.

 §21

 1. Likwidatora wyznacza Rada Fundacji lub Fundator.
 2. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji, w szczególności czynności związane z zakończenie prowadzonej przez Fundacje działalności.

 

 §22

W razie likwidacji Fundacji jej majątek zostanie przeznaczony na cele statutowe Hospicjum Domowego „Przystań Caritas” p.w. św. Faustyny w Świnoujściu.

 

 

 

Dokument sporządzono i podpisano dnia 10 sierpnia 2011 roku. Fundator dokonał zmian w Statucie Fundacji zgodnie z Postanowieniem KRS sygnatura akt. 12635/11/727,w dniu 3.11.2011 r. Fundator dokonał ponownych zmian w Statucie Fundacji zgodnie z postanowieniem KRS sygnatura akt: SZ XIII Ns-Rej. KRS 13483/11/399, w dniu 9.12.2011 r.